Sídlo
Kopanice 3580/25, 82104 Bratislava, Slovakia
Napíšte nám
info@ludiaprenas.sk
Účet
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4809 5090

Ochrana osobných údajov

Základné pojmy

Osobný údaj je každá informácia o fyzickej osobe (subjekte údajov), na základe kterej je možné fyzickú osobu identifikovať.

Subjektom údajov je žijúca fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Subjektom údajov v zmysle GDPR nie je právnická osoba a na údaje, které sú spracúvané o právnickej osobe sa teda GDPR nevzťahuje, pretože údaje vzťahujúce se k právnickej osobe nie sú údajmi osobnými. GDPR nevzťahuje svoju pôsobnosť na údaje o zosnulých osobách.

Správca a Spracovateľ

Správca ako aj Spracovateľ sú právnické, prípadne fyzické osoby, které osobné údaje spracúvajú.

Správca (v tomto prípade Ľudia pe nás) je tým, v koho „prospech“ sú osobné údaje spracúvané. Za ich spracúvanie je Správca osobne zodpovedný. Správca rozhoduje o účelu, spôsobe, rozsahu a metodách akými sú osobné údaje spracúvané.

Spracovateľ (v tomto prípade Ľudia pre nás a subjekty, ktoré Ľudia pe nás spracúvaním poverí) je oproti tomu osoba, ktorá spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe pokynov (poverenia) a v prospech správcu. Medzi správcom a spracovateľom vzniká zmluvný vzťah. Primárne zodpovedným vo vzťahu k subjektu osobných údajov je vždy správca, nie spracovateľ. Avšak v niektorých prípadoch sa subjekt osobných údajov môže priamo obrátiť na spracovateľa.

1. Všeobecné

Ľudia pre nás spracúva a uchováva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpisy – tzn. v súlade s nariadením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 z dňa 27. apríla 2016.

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Medzi osobné údaje, s kterými pracujeme patria:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Číslo bankového účtu (pokiaľ bolo poskytnuté)
 • Poskytovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Na základe iných nariadení musíme však Vaše osobné údaje v niektorých prípadoch ukladať aj po Vašej žiadosti o ich vymazaní. Napríklad ak ste nám poskytli finančný dar, údaje o ňom musíme v účtovníctve ukladať po dobu desiatich rokov.

3. Ako Vaše osobné údaje spracúvame?

Ľudia pre nás používa Vaše osobné údaje pre následujúce účely:

 • pre spracúvanie darov
 • pre komunikáciu s darcami
 • pre informovanie o našich projektoch a ich výsledkoch
 • pre odpovede na Vaše otázky
 • pre získanie spätnej väzby
 • pre úpravu Vaších osobných údajov a pri uplatnení Vaších práv
 • v súlade s normami na ochranu osobných údajov. Napríklad aby sme Vám umožnili prístup k Vašim osobným údajom.
 • pre plnenie si povinností vyplývajúcich z platných právnych noriem.

4. Kto má prístup k Vaším osobným údajom?

Vaše osobné údaje poskytujeme niekoľkým tretím stranám ako sú:

 • poskytovatelia služieb, pre ktorých je nevyhnutné mať prístup k Vaším osobným údajom pre poskytovanie služieb (včetne poskytovateľov, ktorí pre nás spracúvajú osobné údaje v našom zastupení pre účely komunikácie s darcami, ukladanie a úprava dát, pri poskytování IT a marketingových služieb a datovej analytiky)
 • orgány verejnej správy
 • odborní poradcovia (účtovníci, auditori, právnici a dalšie obchodné kontakty)

Tieto tretie strany sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, prípadne v dalších krajinách v rámci Evropského hospodárskeho priestoru (EHP). Znenie platných zákomov o ochrane osobných údajov sa môže v daných krajinách líšiť. Ľudia pre nás vstupuje do zmluvných vzťahovej výhrade s tretími stranami, u ktorých sme presvedčení, že dodržujú odpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov a vždy jednajú v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov.

5. Vaše práva vo vzťahu k Vaším osobným údajom

Vašim právom je nás požiadať o výpis Vaších osobných údajov, ktoré spracúvame v databáze a získať popis k akému účelu boli použité. V prípade, že zistíte, že nami uchovávané údaje sú nepresné, alebo že dôvod na aký boli získané už neexistuje, prosím kontaktujte nás. Kontakty nájdete uvedené na konci.

alej máte následovné práva:

 • Právo na omezenie spracúvania – pokiaľ nás chcete dočasne prestať podporovať, spochybníte správnosť údajov, alebo pokiaľ vznesiete námietku proti spracúvaniu.
 • Právo na vyradenie, či výmaz – máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vyradili, alebo vymazali z databáze (včetne súhlasu s priamym marketingom, to však neplatí v prípadoch kedy máme právo a povinnosť pokračovať v spracúvaní Vašich osobných údajov).
 • Právo vzniesť námietku voči spracúvaniu z dôvodu opravneného zájmu v rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov.

6. Kontakty

Kopanice 3580/25
82104 Bratislava
Slovakia
Email: info@ludiaprenas.sk

V prípade, že nie ste spojokný ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme, prosím, kontaktujte nás.

7. Zmeny v prehlásení

Ľudia pre nás si vyhradzuje právo na úpravu tohoto prehlásenie vzhľadom na implementáciu a interpretáciu Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Kontakt

Môžete nás kontaktovať na poštovej adrese alebo napísať e-mail

Kopanice 3580/25, 82104 Bratislava, Slovakia

info@ludiaprenas.sk

Sledujte nás na

© Ľudia pre nás, O.Z. Všetky práva vyhradené.